Onze Visie

Omgevingsbeeld

Basisschool St. Jozef bevindt zich in het kerkdorp Someren-Heide van de gemeente Someren. Er wonen zo’n 1400 mensen. Vrijwel alle kinderen van onze school komen uit Someren-Heide zelf.

De school is een belangrijke spil in het dorp met een Rooms-Katholieke achtergrond. De school werkt veel samen met het verenigingsleven in en rondom Someren-Heide.

Someren- Heide kenmerkt zich door een economie waarbij landbouw, veeteelt en toerisme een grote rol speelt. Sinds het ontstaan van een nieuwbouwwijk achter de school, trekt Someren-Heide ook mensen van buitenaf aan.

Het leerlingenaantal stijgt licht en bedraagt ongeveer 110 kinderen. De kinderen zijn verdeeld over 5 combinatiegroepen, waarbij groepsdoorbrekend werken vanzelfsprekend is.

Ambitie

Op basisschool St. Jozef voelt iedereen zich veilig en vertrouwd.

We brengen de kinderen kennis en vaardigheden bij die ze nodig hebben om in de huidige en toekomstige maatschappij te kunnen functioneren.

Op de St. Jozef werken we vanuit de onderwijsbehoeftes van de kinderen waarbij leervragen, het leerproces en samenwerking centraal staan. Als kleine school vinden we het belangrijk om met en van elkaar te leren en dus ook de samenwerking aan te gaan met andere scholen (binnen en buiten cluster Someren) ter bevordering van de expertise van leerkrachten.

Onze leerkrachten begeleiden de kinderen bij hun persoonlijke leerdoelen. Het team professionaliseert zich voortdurend en maakt gebruik van de kwaliteiten van de ander.

We zien ouders als een partner van onze school. Ze worden actief betrokken bij activiteiten. Ze zijn een belangrijke gesprekspartner wanneer we stappen zetten in de ontwikkeling van ons onderwijs. De ouders voelen zich samen met de school verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kinderen.

Om onze ambitie te verwezenlijken staan de volgende kernwaarden centraal:

Kernwaarden:

Respect:  Respect betekent dat je de ander in zijn waarde laat ongeacht zijn of haar geloof, afkomst, geaardheid, uiterlijk, karakter of intelligentie. Respect dien je te hebben voor jezelf, anderen en de omgeving. Met elkaar dragen we bij aan een school, waar iedereen zichzelf mag zijn en waar het veilig is voor iedereen.

Samen: Onder samen verstaan we een samenwerking van partners; kinderen, ouders, team en gemeenschap. Samen zorgen wij voor de ontwikkeling van de kinderen en ons onderwijs.

Actief: Onze kinderen en leerkrachten worden gestimuleerd om te leren door te ervaren, ontdekken en te onderzoeken.   Bewegen is een belangrijk onderdeel van ons leren.  Actief zijn heeft een directe link met eigenaarschap.

Eigenaarschap: "Ik ben de kracht in mijn eigen leerproces". Kinderen en leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor hun leerproces op alle ontwikkelingsgebieden en het welbevinden van henzelf en de ander. Betrokkenheid, motivatie, zelfstandigheid, keuzes maken en initiatief nemen zijn kenmerken die passen bij eigenaarschap.

Talent: Op allerlei gebieden (cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel en creatief) ontdekken kinderen waar hun talenten liggen en die van anderen.? Ieder talent of elke kwaliteit is even belangrijk. 

Kernkwaliteiten:

  • We vinden het belangrijk om samen te werken met kinderen en ouders aan de ontwikkeling van ons onderwijs (ouderpanel, leerlingenraad). We betrekken ouders en kinderen actief bij de gesprekkencyclus rondom de ontwikkeling van de kinderen (kind-gesprekken, ouder-vertel-gesprekken en voortgangsgesprekken met ouder-kind en leerkracht).
  • Kinderen werken individueel en samen aan hun leerdoelen en voelen zich hier verantwoordelijk voor. Deze leerdoelen zijn o.a. zichtbaar in de klas.
  • Leerdoelen vormen het uitgangspunt van het lesaanbod.
  • Kinderen werken samen ín de klas en groepsdoorbrekend m.b.v. diverse werkvormen.
  • Leerkrachten op onze school blijven zich continue professionaliseren (zowel gezamenlijk als individueel) en maken gebruik van elkaars kwaliteiten (ateliers, taakverdeling).
  • De school is zich bewust van haar maatschappelijke positie. We werken samen met belanghebbende partners. Zoals bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, dorpsondersteuner, Leef, verenigingen etc.
  • We vinden bewegen een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijsaanbod (gym door Leef sportcoach, pleinspelen, natuurlijk bewegen)