Medezeggenschapsraad

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. 

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit vier leden. Twee leden worden gekozen uit en door de ouders, twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Als er iemand aftreedt van de raad worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Binnen Prodas is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. Het is vanzelfsprekend dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het bestuur. Juf Anne-Marie heeft zitting in de GMR. Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is een taak van directie, bestuur, leerkrachten in samenspraak met de MR.

Alle onderwerpen die op school van belang zijn komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht je een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. 

Het jaarverslag 2018 vindt u hier.

Samenstelling medezeggenschapsraad 2019-2020:

Patrick Strijbosch - oudergeleding / voorzitter  
Bart Swinkels - oudergeleding             
Mirjam Coppelmans - personeelsgeleding 
Eline Nieuwenhuis - personeelsgeleding

Overlegdata:

maandagavond 19:00 met directie 20:00 zonder directie

7 oktober 2019

20 januari 2020

23 maart 2020

18 mei 2020

22 juni 2020

Mail de MR